Strona główna
Zawiadomienie o połączeniu Spółek Drukuj
czwartek, 09 stycznia 2020 13:27

   Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmie informuje, że z dniem 3 stycznia 2020 roku nastąpiło przejęcie spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Chełmie. W wyniku połączenia obu podmiotów przejęta spółka Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. została  wykreślona z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
   Zgodnie z art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych Spółka przejmująca wstąpiłaz dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki przejmowanej. W związkuz powyższym z mocy prawa stroną umów i innych stosunków prawnych jest od dnia 3 stycznia 2020 r. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmie. W celu usprawnienia współpracy zachodzi konieczność zaktualizowania dotychczasowych danych rejestrowych i kontaktowych przejętej spółki oraz kierowania korespondencji i wystawiania faktur z uwzględnieniem poniższych danych:

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
ul. Wołyńska 57, 22-100 Chełm
NIP 563-000-08-72
REGON 110052871
KRS 0000062896
Rachunek bankowy Bank Pekao S.A. 35 1240 2223 1111 0000 3576 9088.

 

 

 

 

 

 

   Powyższa zmiana nie wpływa na ważność i ciągłość stosunków prawnych, łączących obie połączone spółki z osobami trzecimi, a w szczególności zawartych umów.

 
Miasto Chełm - harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2020 roku Drukuj
wtorek, 31 grudnia 2019 13:48

 Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w tym posegregowanych surowców wtórnych oraz sezonowo popiołu z terenu Miasta Chełm odbieranych w 2020 roku z zabudowy jednorodzinnej

 
Gmina Chełm - harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2020 roku Drukuj
poniedziałek, 30 grudnia 2019 07:50

 Szczegóły harmonogramu odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy Chełm w okresie od stycznia do grudnia 2020 r.

 
Komunikat - PSZOK Drukuj
poniedziałek, 30 grudnia 2019 07:29

    Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmie informuje, że w dniach 28 – 31 grudnia 2019 r.  Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) usytuowany  przy ul. Bieławin 5 będzie nieczynny.

 
Ogłoszenie o planie połączenia spółek Drukuj
piątek, 22 listopada 2019 11:42

   Zarządy spółek Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chełmie, numer KRS 0000062896, NIP 5630000872, REGON 110052871 („Spółka Przejmująca”) oraz Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chełmie, numer KRS 0000233476, NIP 5632208163, REGON 060019330 („Spółka Przejmowana”), informują, że w dniu 21 listopada 2019 r. uzgodniły plan połączenia powyżej wskazanych spółek, który, zgodnie z treścią art. 500 § 21 Kodeksu spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 505 ze zm.), udostępniony jest bezpłatnie do publicznej wiadomości na stronach internetowych łączących się spółek o domenie www.mpgk.chelm.pl oraz www.pgo.chelm.pl .
   Mając na uwadze powyższe Zarząd spółki niniejszym udostępnia bezpłatnie do publicznej wiadomości, za pośrednictwem niniejszej strony internetowej, przyjęty plan połączenia, wskazanych powyżej spółek, wraz z jego załącznikami, wskazując jednocześnie, iż będzie on dostępny nieprzerwanie na wskazanych powyżej stronach internetowych do dnia zakończenia Zgromadzenia Wspólników, podejmującego uchwałę o połączeniu.


Plan połączenia spółek

 
Badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 i 2020 Drukuj
piątek, 27 września 2019 13:49

   Rada Nadzorcza Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Chełmie zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 i następny.

 Szczegóły dotyczące składania ofert

 
Worki na odpady na czwarty kwartał 2019 r. Drukuj
poniedziałek, 09 września 2019 12:39

    Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmie informuje, że od dnia 16 września 2019 r. do dnia 26 września 2019 r. mieszkańcom Chełma z obszarów zabudowy jednorodzinnej będą dostarczane worki (począwszy od rejonu 1 do rejonu 8) w ilości 3 sztuki na metale i tworzywa sztuczne, 3 sztuki na frakcję zieloną, 3 sztuki na szkło i 3 sztuki na papier na miesiące październik, listopad, grudzień  2019 r.  

  Szczegóły ogłoszenia i terminy dostarczania worków w poszczególnych rejonach